Get Adobe Flash player

Punkty przyjęć serwisowych

Regulamin serwisu:

Co trzeba wiedzieć ? 

DEFINICJE

 1. SERWIS – „MadMax inż. Sebastian Malek”
  ul. Wileńska 39 Box 40
  76-200 Słupsk
 2. Klient - osoba lub firma zgłaszająca sprzęt do naprawy
 3. Sprzęt - urządzenie elektroniczne przekazywane do serwisu np. laptop, komputer, telefon itp.

NAPRAWY

 1. Każdy sprzęt oddawany do naprawy otrzyma swój numer zlecenia, który jest rejestrowany w systemie.
 2. Jeśli szacowany koszt naprawy ulegnie zmianie w trakcie realizacji zlecenia, o zmianie kosztu naprawy klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. SERWIS w sprawie diagnozy uszkodzenia oraz kosztach naprawy będzie kontaktował się z klientem telefonicznie lub e-mailowo.
 4. SERWIS rozpoczyna naprawę w momencie uzyskania zgody klienta na naprawę.
 5. Czas realizacji naprawy jest uzależniony stopnia skomplikowania oraz dostępności części zamiennych i może wynosić 21dni roboczych.

GWARANCJA

 1. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna oraz przedstawienie rachunku za wykonaną usługę. Przedmiot gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie tych towarów lub usług, które zostały wymienione lub były wykonane.
 2. Okres gwarancji na usługi SERWIS-u wynosi 90dni. W szczególnych przypadkach okres ten ustalany jest indywidualnie i może ulec skróceniu, zależy od stopnia uszkodzeń - dotyczy to laptopów po zalaniu lub sprzętu naprawianego wcześniej przez inne firmy.
 3. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.
 4. W przypadku rezygnacji z naprawy Klient ponosi całkowity koszt zwrotu sprawnego towaru.
 5. W okresie gwarancji SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu powstałe w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. Czas usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancyjnym może zostać wydłużony o czas potrzebny na sprowadzenie właściwej części zamiennej.
 7. SERWIS automatycznie przedłuża okres gwarancji sprzedanego towaru lub wykonanej usługi o czas jaki przedmiot reklamacji przebywał SERWISie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach pamięci oraz oprogramowanie, które zainstalowane jest na przekazanym urządzeniu przeznaczonym do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że na posiada stosowne licencje do zainstalowanego oprogramowania.
 3. SERWIS zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku podzespołów.
 4. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.
 5. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt który był wcześniej naprawiany przez inną firmę.
 6. SERWIS wykonuje ekspertyzę uszkodzenia laptopa zgodnie ze zgłoszoną usterką przez Klienta. Na prośbę Klienta SERWIS może wykonać pełną ekspertyzę za dodatkową opłatą.
 7. Wyłączenie rękojmi. W granicach obowiązującego prawa SERWIS wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych, domniemanych, wynikających z ustawy lub innych) w odniesieniu do oferowanych produktów i informacji w tym, bez ograniczeń, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie wad prawnych, wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, a także jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub zapewnień wynikającą z trybu prowadzenia transakcji lub z praktyk handlowych.
 8. Ograniczenie odpowiedzialności. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które są związane z oferowanymi produktami bądź zawartymi na stronie informacjami, w tym za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub ekonomiczne (w tym: utraty przychodów, korzyści, kontraktów, klientów, interesów lub transakcji handlowych bądź przewidywanych oszczędności), nawet wtedy gdy został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód.
 9. Kupujący potwierdza iż zgadza się, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy odpowiednie odszkodowanie nie rekompensuje poniesionej szkody. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego za bezpośrednie straty jest ograniczona do 100% kwoty uiszczonej przez Kupującego za zakupione produkty lub usługi.

TRANSPORT

 1. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy DPD
 2. Wszystkie wysyłki są ubezpieczone do kwoty 5 000zł
 3. Klient ponosi koszt wysyłki i wynosi on 20zł netto / paczkę do 30kg.